logo

Polityka prywatności oraz cookies dla aplikacji „myULMA”


 • I. Postanowienia ogólne

   1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) dotyczy aplikacji informatycznej pod nazwą „myULMA” („Aplikacja”) udostępnianej przez firmę „ULMA Construccion Polska” S.A. z siedzibą w Koszajcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055818, posiadającą nr NIP: 5270203299 oraz nr REGON: 01120152000000 na zasadach zdalnego udostępniania poprzez sieć Internet, umożliwiającą Użytkownikom dostęp do Zawartości.

   2. Ilekroć w Polityce posłużono się pojęciami pisanymi wielką literą, a odrębnie w niej niezdefiniowanymi, mieć one będą znaczenie nadane im w regulaminie świadczenia usług za pomocą Aplikacji dostępnym tutaj.


 • II. Administrator danych osobowych

   1. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez podmioty powiązane ze sobą kapitałowo oraz organizacyjne, a także dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, zarządzanie danymi osobnymi odbywa się na zasadach współadministracji przez następujące podmioty:

    1.1 ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w miejsc. Koszajec, adres: Koszajec 50, 05-840 Brwinów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055818, posiadająca nr NIP: 5270203299, REGON: 011201520, której kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi: 10 511 264,00 PLN  (dalej także jako: „ULMA Polska”).

    1.2 ULMA CyE, S. Coop. z siedzibą w Oñati (Guipúzcoa) (Hiszpania), Paseo de Otadui 3, Apdo. 13E , 20560, NIP: F20023065, będą spółką dominującą w stosunku do ULMA Construccion Polska S.A. (dalej: „ULMA CyE”).

    (zwani dalej: „Administratorami” lub „Współadministratorami”).

  ULMA Cye, jako podmiot dominujący wobec ULMA PL oraz jest spółek zależnych, scala działalność spółek działających w ramach grupy kapitałowej, świadcząc usługi wsparcia w zakresie marketingu, zasobów ludzkich, zarządzania oraz IT, tym również dostarczanie środowiska IT dla aplikacji myULMA, oraz decyduje o środkach technicznych przetwarzania danych.

  Strony zawarły ze sobą porozumienie, w którym ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności w związku ze współadministrowaniem danymi osobowymi zgodnie z którym:

   1. ULMA Cye odpowiada za dobór właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający zidentyfikowanym ryzykom naruszenia praw lub wolności osób Użytkowników Serwisu.

   2. Spółka ULMA Construccion Polska S.A. jest odpowiedzialna realizację obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych oraz pełni rolę punktu kontaktowego w sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu.


  Rolę punktu kontaktowego pełni ULMA Polska. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: rodo@ulmaconstruction.pl.


 • III. Pochodzenie danych oraz zakres danych

  Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana lub od podmiotu który Pani/Pan reprezentuje, w związku z umową zawartą pomiędzy tym podmiotem, a Administratorem. Dane te mogły nam zostać przekazane w szczególności poprzez wprowadzenie ich do aplikacji myULMA, na potrzeby korzystania z niej albo w związku z korzystaniem z niej. Z reguły przetwarzamy o Pani/Panu następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, ewentualnie adres e-mail lub numer telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Możemy przetwarzać również dane dotyczące wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta lub współpracy z Kontrahentem ULMA Construccion Polska S.A. Wobec członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne na dokumencie pełnomocnictwa.

  Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem kontrahenta w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem takiej Umowy.


 • IV. Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   1. zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy zawartej z ULMA Polska (w tym umowy licencyjnej, na podstawie której możliwe jest korzystanie z aplikacji myULMA), w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień umowy, a w szczególności w związku z korzystaniem z aplikacji myULMA (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność danych do wykonania Umowy),

   2. zapewnienia prawidłowego działania aplikacji myULMA oraz jej rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f – usprawiedliwiony interes Administratora);

   3. w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),

   4. Marketingu bezpośredniego w trakcie trwania Umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f),

   5. W celu realizacji innych uzasadnionych interesów przez Administratora, w tym ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f).

   6. W wypadku wyrażenia zgody (którą można w każdym czasie odwołać), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji w aplikacji myULMA możliwe jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji związanych z myULMA


 • V. Odbiorcy danych

  Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Administratorów, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.


 • VI. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku zobowiązaniowego. Jeśli dane przetwarzane są w celach marketingowych w kontekście współpracy biznesowej, zaprzestanie ich przetwarzania nastąpi również w przypadku wniesienia sprzeciwu, co do ich przetwarzania w tym celu.


 • VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Państwu prawo do:

   żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

   w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

   wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Podanie danych wskazanych w umowie zawartej z Administratorem lub danych wymaganych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania. W przypadku innych danych, ich podanie jest dobrowolne.

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i terytorium Unii Europejskiej, mogą być jednak przekazywane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza do Hiszpanii.


 • VIII. Pliki cookies

  Administrator może zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie komórkowym) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczek”), zwane dalej „Cookies”. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

   a. Ogólne informacje o „Cookies”

    1. Cookies są danymi informatycznymi, które przeglądarka internetowa oraz Aplikacja może wysyłać do serwera przy każdorazowym korzystaniu z Aplikacji i które przechowywane są w urządzeniu końcowym Licencjobiorcy, bądź Użytkownika.

    2. Cookies zawierają m. in. takie dane jak:

     2.1. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika;

     2.2. unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta, by połączyć się z Aplikacją;

     2.3. unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika;

     2.4. publiczny adres IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio urządzenie końcowe Użytkownika);

     2.5. nazwę urządzenia końcowego Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;

     2.6. nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

     2.7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

     2.8. czas nadejścia zapytania;

     2.9. pierwszy wiersz żądania HTTP;

     2.10. kod odpowiedzi HTTP;

     2.11. informacje o przeglądarce użytkownika;

     2.12. informacje o błędach.

    3. Więcej szczegółów na temat Cookies można uzyskać:

     3.1. na stronach: wszystkoociasteczkach.pl oraz youronlinechoices.com;

     3.2. w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji „pomoc”.

   b. Rodzaje cookies

    1. W ramach Aplikacji wykorzystywane są Cookies, które zawierają informacje pozwalające ULMA:

     1.1. dostosowywać Aplikację i świadczone za jej pomocą usługi do potrzeb Licencjobiorców oraz Użytkowników;

     1.2. usprawnić działanie Aplikacji;

     1.3. rozwijać funkcjonalności Aplikacji;

     1.4. analizować ruch oraz działania Użytkowników w ramach Aplikacji.

    2. Cookies mają w szczególności na celu:

     2.1. optymalizację Aplikacji;

     2.2. zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów;

     2.3. obsługi sesji korzystania przez Użytkowników z Aplikacji;

     2.4. zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym ULMA lepiej poznać oczekiwania Użytkowników i rozwijać Aplikację;

     2.5. zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji Aplikacji;

    3. W ramach Aplikacji ULMA stosuje Cookies:

     3.1. ze względu na czas na jaki Cookies są instalowane:

      3.1.1. „stałe” – pozostające na urządzeniu Użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie, którzy Użytkownicy są nowi, a którzy korzystali już wcześniej z Aplikacji;

      3.1.2. „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Aplikacji (wylogowania się z niej). Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet aktualnej sesji korzystania z Aplikacji, czy też rozpoczęła się nowa sesja korzystania z Aplikacji.

     3.2. ze względu na cel w jakim ULMA wykorzystuje Cookies:

      3.2.1. podstawowe – instalowane są jeśli Użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu końcowym. W ramach Cookies podstawowych wyróżniamy Cookies:

       3.2.1.1. techniczne – niezbędne, aby Aplikacja mogła prawidłowo działać i wykorzystywane są przez ULMA m.in. żeby odpowiednie wyświetlać jej strony – w zależności od wykorzystywanego urządzenia, czy też zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści;

       3.2.1.2. analityczne – niezbędne dla ULMA do analizy sposobu funkcjonowania Aplikacji i korzystania z niej przez Licencjobiorców oraz Użytkowników, w tym do pomiaru efektywności działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz w celu ulepszania funkcjonowania Aplikacji;

      3.2.2. marketingowe – zapisywane są na urządzeniu tylko w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Cookies te umożliwiają kierowanie do Użytkowników przekazów reklamowych dostosowanych do ich preferencji, w tym bazując na zachowaniu Użytkowników na w ramach korzystania z Aplikacji.

   c. Okres przechowywania danych (Cookies)

   Dane pobrane przez Cookies przechowywane są przez okres:


   rodzaj Cookies okres przechowywania
   sesyjne 1 dzień
   CookieConsent 1 rok
   XSRF-TOKEN 1 dzień