logo

Regulamin

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Aplikacji, wymagania techniczne wiążące się z korzystaniem z Aplikacji, jak też prawa i obowiązki Usługodawcy.
  2. Regulamin sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 344), zwanej dalej „Ustawą”.
  3. Podstawą ustalenia praw i obowiązków Usługodawcy, Licencjobiorcy oraz Użytkownika jest Umowa, a w zakresie nią nieuregulowanym – Regulamin. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapewnienia, że wskazani przez niego Użytkownicy będą stosować się do postanowień Umowy. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy Umowy.
  4. Niezależnie od postanowień Umowy oraz Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do informacji i komunikatów wysyłanych przez Usługodawcę, jeśli dotyczą one zasad technicznych, bezpieczeństwa lub zapewnienia prawidłowości lub sprawności korzystania z Aplikacji.
  5. Aplikacja przeznaczona jest do korzystania przez Licencjobiorców profesjonalnych, tj. takich którzy nie są konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz aktów prawnych, które do tej definicji się odnoszą.
  6. Usługodawca świadcząc usługi za pomocą Aplikacji przyjmuje, że:
   1. Licencjobiorcy oraz Użytkownicy działają w sposób zgodny z prawem;
   2. Licencjobiorcy oraz Użytkownicy wykorzystują Aplikację w sposób zgodny z jej celem i przeznaczeniem;
   3. Licencjobiorcy oraz Użytkownicy składają rzetelne i prawdziwe oświadczenia i zapewnienia, jak również przekazują rzetelne i prawdziwe informacje;
   4. w wypadku dezaktualizacji lub następczej nieprawdziwości podanych przez Licencjobiorców oraz Użytkowników informacji lub danych, dokonają oni ich niezwłocznej aktualizacji lub poprawy, nie później jednak niż w terminie 5 dni od zaistnienia okoliczności skutkującej dezaktualizacją lub niezgodnością z prawdą danej treści;
   5. Licencjobiorcy oraz Użytkownicy zapoznali się z treścią Umowy, Regulaminu oraz kierowanych do nich komunikatów lub informacji i działają w oparciu o wszystkie z wymienionych oraz w sposób zgodny z ich treścią i postanowieniami.
  7. Wprowadzenie jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika do Aplikacji oznacza udzielenie (i) ULMA oraz (ii) spółdzielni prawa hiszpańskiego działającej pod firmą ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą rejestrową pod adresem: Paseo Otadui 3, 20560 Oñati, Hiszpania, posiadającej hiszpański numer podatkowy: F20023065 - każdemu z wymienionych podmiotów z osobna, bezpłatnej, ogólnoświatowej, udzielonej na czas nieoznaczony i niewyłącznej licencji do takiej Zawartości Użytkownika, ograniczonej swoim zakresem do wykonywania czynności niezbędnych dla zapewnienia działania Aplikacji, w tym w szczególności do utrwalania albo replikowania zawartości ze względów technicznych.


 2. 2. DEFINICJE

  Niezależnie od pojęć zdefiniowanych w innych miejscach Regulaminu, na jego potrzeby wprowadza się następujące definicje:

  1. „Aplikacja” – aplikacja informatyczna pod nazwą „myULMA”, dostępna na zasadach zdalnego udostępniania poprzez sieć Internet, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do Zawartości.
  2. „Konto” – indywidualne konto prowadzone przez Usługodawcę dla Użytkownika, pod indywidualnym loginem, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzona jest Zawartość dostępna dla Użytkownika.
  3. „Licencjobiorca” – podmiot, który zawarł z ULMA, jako licencjodawcą (sublicencjodawcą), Umowę.
  4. s „Umowa” – umowa licencyjna zawarta między Usługodawcą, jako licencjodawcą (sublicencjodawcą), a Licencjobiorcą. Za Umowę w rozumieniu Regulaminu uznaje się również dotyczące korzystania z Aplikacji postanowienia Umowy Podstawowej.
  5. „Umowa Podstawowa” – łącząca ULMA z Licencjobiorcą umowa o świadczenie przez ULMA usług na rzecz Licencjobiorcy lub dostawę na jego rzecz produktów ULMA.
  6. „Usługodawca” albo „ULMA” – spółka pod firmą „ULMA Construccion Polska” S.A. z siedzibą w Koszajcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055818, posiadająca nr NIP: 5270203299 oraz nr REGON: 01120152000000.
  7. „Użytkownik” – osoba, która uzyskała dostęp do Aplikacji na podstawie Umowy, korzystająca z niej po zalogowaniu się na Konto. Użytkownikiem nie musi być bezpośrednio Licencjobiorca, lecz może to być również osoba wskazana przez Licencjobiorcę, w tym zwłaszcza jego pracownik.
  8. „Własność Intelektualna” – wszelkie chronione prawnie elementy własności intelektualnej, w tym utwory w rozumieniu prawa autorskiego, znaki towarowe i usługowe, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe, patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, jak też treści objęte tajemnicą handlową albo tajemnicą przedsiębiorstwa.
  9. „Zawartość” – informacje i dane zgromadzone w Aplikacji, w tym wprowadzone do niej zarówno przez Usługodawcę („Zawartość Usługodawcy” albo „Zawartość ULMA”), jak też przez Użytkownika („Zawartość Użytkownika”), odnoszące się do produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę jej klientom, w szczególności dotyczące kwestii technicznych, rachunkowych, finansowych, gospodarki magazynowej, zarządzania obiegiem materiałów na budowach itp., w tym w postaci rysunków, katalogów produktowych, instrukcji obsługi, faktur, dokumentów WZ. Zawartość może w szczególności przybrać postać plików tekstowych, zdjęć, fotografii, grafik, plików audio oraz wideo, czy też innego sposobu przedstawienia danych.

 3. 3. ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

  1. Z Aplikacji mogą korzystać Użytkownicy.
  2. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji koniecznym jest:
   1. zawarcie Umowy;
   2. wskazanie danej osoby jako Użytkownika przez Licencjobiorcę;
   3. utworzenia Konta;
   4. zalogowanie się na Konto.
  3. Usługodawca tworzy Konto dla każdego Użytkownika.
  4. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez sieć Internet za pomocą strony dostępnej pod adresem: https://myulma.ulmaconstruction.pl/login
  5. W celu uzyskania dostępu do Konta, Użytkownik musi wprowadzić: (i) przypisany mu login, będący wskazanym dla danego Użytkownika adresem poczty elektronicznej (e-mail), oraz (ii) zindywidualizowane hasło.

 4. 4. ZASADY TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Korzystając z Aplikacji Użytkownicy winni wykorzystywać ją w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
  2. Aplikacja pełni wyłącznie rolę informacyjną, umożliwiając Użytkownikom zapoznawanie się z Zawartością. Fakt udostępnienia w ramach Aplikacji Zawartości ULMA nie oznacza przeniesienia na Licencjobiorcę ani na Użytkownika jakichkolwiek praw do Zawartości ULMA, jak też nie oznacza udzielenia Licencjobiorcy ani Użytkownikowi prawa do korzystania z Zawartości ULMA w zakresie innym niż możliwość jej pobrania, przechowywania na nośniku danych oraz odtwarzania w celu zapoznania się z jej zawartością. W odniesieniu do tych elementów Zawartości ULMA, które stanowią Własność Intelektualną, zabronione jest w szczególności dokonywanie przez Licencjobiorców oraz Użytkowników modyfikacji Zawartości ULMA, jak też wykorzystywanie Zawartości ULMA do własnych celów komercyjnych Licencjobiorców oraz Użytkowników, jak też jej publiczne udostępnienie, w tym poprzez wprowadzenie albo zamieszczenie w otwartych sieciach komputerowych.
  3. Zakazane jest podejmowanie przez Licencjobiorców oraz Użytkowników jakichkolwiek działań lub dopuszczanie się przez nich jakichkolwiek zaniechań, które mogłyby naruszyć lub ograniczyć prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Aplikacji, doprowadzić do jej nadmiernego obciążenia lub przeciążania, czy też w inny sposób zakłócać prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Aplikacji.
  4. Zakazane jest wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania do Aplikacji jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym oprogramowania lub kodów źródłowych, w szczególności zaś wirusów komputerowych, tzw. Trojanów lub keyllogerów, czy też oprogramowania służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji (SPAM).
  5. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Aplikacji, Usługodawca może przesyłać Użytkownikom informacje lub komunikaty o charakterze technicznym lub proceduralnym, nie mających charakteru informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.
  6. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe, Usługodawca jest uprawniony do prowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych w zakresie Aplikacji, w tym również takich, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub wyłączenie funkcjonowania Aplikacji lub pewnych z jej elementów lub funkcjonalności, jak też uniemożliwiać albo ograniczać dostęp do Zawartości.
  7. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych. Urządzenie podłączone do Internetu posiadające aktualną wersję jednej z przeglądarek:
   1. Google Chrome
   2. Mozilla Firefox
   3. Microsoft Edge
   4. Opera
   5. Safari
   6. Internet Explorer
  8. Mając na uwadze ciągłe zmiany w oprogramowaniu dostarczanym przez osoby trzecie, Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian wymagań technicznych niewpływających na zakres możliwości korzystania Aplikacji, w szczególności zmiany polegającej na aktualizacji wersji przeglądarek niezbędnych do prawidłowego działania Aplikacji. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu.
  9. Usługodawca nie udostępnia urządzeń lub oprogramowania, które może być konieczne dla prawidłowego korzystania z Aplikacji. W wypadku korzystania z Aplikacji przez Użytkownika z wykorzystaniem oprogramowania lub urządzeń niespełniających opisanych w Regulaminie wymagań technicznych, w ich działaniu mogą wystąpić nieprawidłowości lub inne niedogodności techniczne, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  10. Usługodawca nie ponosi ani nie zwraca kosztów wynikających z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Aplikacji.
  11. Usługodawca nie dokonuje przeszkolenia Licencjobiorców oraz Użytkowników w zakresie korzystania z Aplikacji, w tym jej poszczególnych elementów lub funkcjonalności, wobec czego Licencjobiorca oraz Użytkownik obowiązany zapoznać się z zasadami jej działania we własnym zakresie.
  12. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym również związanych z korzystaniem z Aplikacji należą m.in.:
   1. złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) –różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
   2. programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je –zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody –autorowi programu;
   3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
   4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
   5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
   6. kryptoanaliza - możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
   Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
  13. Dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik możliwy jest pod adresem: adres.

 5. 5. ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ SPRZECZNYCH Z PRAWEM

  1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Licencjobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań, jak też do niedopuszczania się jakichkolwiek zaniechań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. W szczególności zakazane jest:
   1. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Aplikacji jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawo;
   2. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Aplikacji jakichkolwiek treści naruszających prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
   3. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Aplikacji jakichkolwiek treści naruszających prawnie chronione tajemnice jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności ich tajemnicę przedsiębiorstwa;
   4. wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Aplikacji jakichkolwiek treści pozyskanych przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem.
  3. Niezależnie od postanowień pkt 5.1. oraz pkt 5.2. zakazane jest również wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Aplikacji:
   1. jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętym w Polsce systemem wartości, w szczególności dotyczących jakichkolwiek osób treści ośmieszających, dyskredytujących, mogących uwłaczać ich godności, czy też podważać posiadaną pozycję rynkową;
   2. jakichkolwiek treści zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków lub innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe.

 6. 6. SANKCJE ZA NARUSZENIE ZASAD KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu lub Umowy, jak również możliwości zastosowania innych środków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę lub Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji, Usługodawca jest uprawniony – bez konieczności odrębnego informowania Użytkownika, jak też wzywania go do samodzielnego usunięcia naruszeń – do dokonania usunięcia z Aplikacji treści niedozwolonych, które Użytkownik wprowadził lub umożliwił ich wprowadzenie.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że nie dokonuje weryfikacji Zawartości Użytkownika pod kątem jej bezprawnego charakteru, w rozumieniu art. 14 ust. 1 Ustawy.
  3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Zawartości Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takiej Zawartości Użytkownika.
  4. Niezależnie od postanowienia pkt 6.3., w przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o dopuszczeniu się łamania przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu, oprócz możliwości zastosowania innych środków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Umowy lub Regulaminu, Usługodawca będzie uprawniony do:
   1. zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji;
   2. usunięcia Konta danego Użytkownika;
   3. odmowy utworzenia kolejnego Konta dla tego Użytkownika.
  5. W przypadku zastosowania uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika przesyłając mu stosowną informację na przypisany do Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) w terminie 3 dni od zaistnienia takich okoliczności.

 7. 7. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

  1. Za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca świadczy usługi umożliwiające Użytkownikom dostęp do Zawartości.
  2. W celu skorzystania z usług opisanych w pkt 7.1. Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się na Konto udostępnione mu przez Usługodawcę. W dalszej kolejności Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, między innymi:
   1. uzyskać dostęp do panelu informacyjnego budów („Panel Informacji o Budowach”), których dotyczą Umowy Podstawowe;
   2. uzyskać dostęp do katalogu produktów znajdujących się w ofercie ULMA;
   3. uzyskać dostęp do informacji o produktach znajdujących się w ofercie ULMA, w tym do instrukcji użytkowania.
  3. Dostęp do Zawartości ULMA, o której mowa w pkt 7.2.2. oraz pkt 7.2.3., możliwy jest dla każdego Użytkownika, podczas gdy dostęp do Panelu Informacji o Budowach możliwy jest wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zostali wskazani przez Licencjobiorców posiadają co najmniej jedną trwającą Umowę Podstawową. Dostęp Informacji o Budowach wygasa, w odniesieniu do danej Budowy, w terminie 60 dni od dnia całkowitego zakończenia i rozliczenia Umowy Podstawowej.

 8. 8. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW

  1. Z chwilą zawarcia Umowy (rozumianą również jako chwila zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Licencjobiorcą aneksu do Umowy Podstawowej, z mocy którego wprowadzone zostaną do niej postanowienia dotyczące korzystania z Aplikacji) pomiędzy Usługodawcą a Licencjobiorcą zawierana jest umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie, z mocy której Licencjobiorca oraz wskazani przezeń Użytkownicy uzyskują możliwość korzystania z Aplikacji.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu wysłanego na adres e-mail:
   1. w wypadku wypowiedzenia składanego przez Usługodawcę – na adres e-mail podany przez Licencjobiorcę jako adres do kontaktu w ramach Umowy;
   2. w wypadku wypowiedzenia składanego przez Licencjobiorcę – na adres myulma@ulmaconstruction.pl
  3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden tydzień i wywiera skutek na koniec tygodnia kalendarzowego.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
   1. Aplikacja wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem;
   2. Aplikacja wykorzystywana jest do działań niezgodnych z prawem lub działań na szkodę Usługodawcy;
   3. Użytkownik umożliwi, w tym również przez swoje zaniechanie, korzystanie z Aplikacji przez osoby nieupoważnione bez zgody Usługodawcy;
   4. Użytkownik przetwarza w Aplikacji dane osobowe z naruszeniem zasad określonych Umową, w tym z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  5. Z chwilą rozwiązania Umowy wszelka Zawartość Użytkownika wprowadzona do Aplikacji zostanie przez Usługodawcę niezwłocznie zniszczona oraz usunięta ze wszelkich nośników.
  6. W przypadku rozwiązania Umowy, wszelkie prawa do korzystania przez Licencjobiorcę oraz Użytkownika z Aplikacji wygasają z chwilą rozwiązania Umowy.
  7. W celu uniknięcia wątpliwości, fakt rozwiązania Umowy (w tym jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron) nie oznacza faktu rozwiązania Umowy Podstawowej, a rozwiązanie Umowy możliwe jest bez rozwiązywania Umowy Podstawowej.

 9. 9. KONTO

  1. Konto ma charakter indywidualny, co w szczególności oznacza, że nie może być ono przekazane jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy.
  2. W razie umożliwienia przez Użytkownika dostępu do jego Konta osobom trzecim, zwłaszcza poprzez udostępnienie loginu i hasła do Konta lub nienależyte zabezpieczenie takiego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne. Dodatkowo, w takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie doznane z tego tytułu przez Użytkownika szkody.

 10. 10. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

  W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek treści zamieszczone w Aplikacji naruszają (i) przepisy prawa powszechnie obowiązującego, (ii) dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, (iii) Regulamin lub szkodzą w inny sposób prawidłowemu lub sprawnemu działaniu Aplikacji, każdy Użytkownik może dokonać zgłoszenia tego faktu Usługodawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres myulma@ulmaconstruction.pl


 11. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. W najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie wyłącza się odpowiedzialność Usługodawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spoczywających na nim z mocy Umowy oraz Regulaminu. W szczególności, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spoczywających na nim z mocy Umowy oraz Regulaminu wyłącznie w przypadku, gdy jego działanie albo zaniechanie ma charakter zawiniony i umyślny.
  2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.

 12. 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. W razie nieprawidłowości w zakresie działania Aplikacji, Licencjobiorca uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
  2. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej nieprawidłowości działania Aplikacji nastąpić może:
   1. w formie pisemnej, przesłanej na adres siedziby Usługodawcy;
   2. w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: myulma@ulmaconstruction.pl
  3. Reklamacja zawierać winna co najmniej:
   1. zgodne z danymi określonymi w Umowie dane umożliwiające identyfikację Licencjobiorcy;
   2. powód zgłaszanej reklamacji, w tym opis zgłaszanych uwag lub zastrzeżeń;
   3. podanie adresu poczty elektronicznej, na który skierowana ma być odpowiedź na reklamację;
   4. w wypadku reklamacji składanych w sposób wskazany w pkt 12.2.2. – podanie w tytule wiadomości e-mali słowa „reklamacja” lub o analogicznym znaczeniu.
  4. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W razie, gdyby do rozpatrzenia reklamacji konieczne było uzyskanie – od zgłaszającego ją lub osoby trzeciej – dodatkowych informacji lub wyjaśnień, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym liczy się począwszy od dnia uzyskania ostatniej z takich dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

 13. 13. PRAWO WŁAŚCIWE

  1. Do oceny stosunku prawnego wynikającego z Regulaminu stosować należy prawo polskie.

 14. 14. WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA APLIKACJI

  1. Aplikacja nie może być wykorzystywana przez jakiekolwiek osoby ani podmioty, wobec których Unia Europejska albo Stany Zjednoczone Ameryki wdrożyły jakiekolwiek sankcje lub ograniczenia eksportowe.
  2. Ze względu na ograniczenia w zakresie technicznej możliwości weryfikacji, czy dany Użytkownik nie spełnia kryteriów, o których mowa w pkt 14.1., przyjmuje się, że korzystając każdorazowo z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że nie jest objęty wskazanymi w pkt 14.1. sankcjami ani ograniczeniami eksportowymi.

 15. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub funkcjonalności Aplikacji, bądź też zmiany jej zakresu.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Licencjobiorcy oraz Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Aplikacji, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta.
  3. Fakt, iż ULMA nie korzysta z jakiegokolwiek prawa albo uprawnienia przewidzianego Umową albo Regulaminem nie oznacza zrzeczenia się przez nią możliwości skorzystania z takiego prawa albo uprawnienia.