logo

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kontrahentów, osób ich reprezentujących, pracowników, współpracowników lub osób wskazanych do kontaktu

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu 50, 05-840 Brwinów (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: rodo@ulmaconstruction.pl.


Pochodzenie danych oraz zakres danych

Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana lub od podmiotu który Pani/Pan reprezentuje, w związku z umową zawartą pomiędzy tym podmiotem, a Administratorem. Dane te mogły nam zostać przekazane w szczególności poprzez wprowadzenie ich do aplikacji myULMA, na potrzeby korzystania z niej albo w związku z korzystaniem z niej. Z reguły przetwarzamy o Pani/Panu następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, ewentualnie adres e-mail lub numer telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Możemy przetwarzać również dane dotyczące wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta lub współpracy z Kontrahentem ULMA Construccion Polska S.A. Wobec członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne na dokumencie pełnomocnictwa.

Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem kontrahenta w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem takiej Umowy.


Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy zawartej z Administratorem (w tym umowy licencyjnej, na podstawie której możliwe jest korzystanie z aplikacji myULMA), w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień umowy, a w szczególności w związku z korzystaniem z aplikacji myULMA (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność danych do wykonania Umowy),
  2. w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta, zarówno przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu zakresu umowy (art. 6 ust. 1 lit. f – usprawiedliwiony interes Administratora),
  3. zapewnienia prawidłowego działania aplikacji myULMA oraz jej rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f – usprawiedliwiony interes Administratora);
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
  5. Marketingu bezpośredniego w trakcie trwania Umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f),
  6. W celu realizacji innych uzasadnionych interesów przez Administratora, w tym ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f).

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych mogą mieć również podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co Administrator, w związku z realizacją wewnętrznych potrzeb administracyjnych w sposób scentralizowany, w tym zwłaszcza spółdzielnia prawa hiszpańskiego działająca pod firmą ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą rejestrową pod adresem: Paseo Otadui 3, 20560 Oñati, Hiszpania, posiadająca hiszpański numer podatkowy: F20023065. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.


Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku zobowiązaniowego. Jeśli dane przetwarzane są w celach marketingowych w kontekście współpracy biznesowej, zaprzestanie ich przetwarzania nastąpi również w przypadku wniesienia sprzeciwu, co do ich przetwarzania w tym celu.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych wskazanych w umowie zawartej z Administratorem lub danych wymaganych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania. W przypadku innych danych, ich podanie jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i terytorium Unii Europejskiej, mogą być jednak przekazywane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza do Hiszpanii.


Komunikacja marketingowa w ramach aplikacji myULMA

W wypadku wyrażenia zgody (którą można w każdym czasie odwołać), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji w aplikacji myULMA możliwe jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji związanych z myULMA. W takim przypadku dane osobowe mogą być ujawnione osobom trzecim, w tym zwłaszcza spółdzielnia prawa hiszpańskiego działająca pod firmą ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą rejestrową pod adresem: Paseo Otadui 3, 20560 Oñati, Hiszpania, posiadająca hiszpański numer podatkowy: F20023065.